AREA SAMUDERA

AREA NUSANTARA

Kapal Tambat : 19

BUANA 2003 TB
ATB : 09 Apr 2021 17:00 (KADE : DERMAGA_LOKAL)
MEDELIN I .TB EX. FUJI MARU NO 12
ATB : 10 Apr 2021 12:00 (KADE : DERMAGA_LOKAL)
SENTANA MARINE.TK
ATB : 09 Apr 2021 12:00 (KADE : DCK01)
TB. BAMARA 8FA
ATB : 08 Apr 2021 09:45 (KADE : JETTY_CONVEYOR_A)
PEC 859 BG
ATB : 08 Apr 2021 09:45 (KADE : JETTY_CONVEYOR_A)
DEWI SENTOSA. KM
ATB : 05 Apr 2021 08:40 (KADE : NUSANTARA_LUAR)
SARANA MARINE 12 EX MP3021
ATB : 07 Apr 2021 22:30 (KADE : DCK01)
NERA 11 TB
ATB : 07 Apr 2021 22:30 (KADE : DCK01)
NERA 08 TB
ATB : 09 Apr 2021 20:00 (KADE : DCK02)
MARINE POWER 3008. BG*
ATB : 08 Apr 2021 15:50 (KADE : DCK02)
SP 5 BSI MT
ATB : 09 Apr 2021 10:00 (KADE : TRESTLE_NUSANTARA_1)
TL-X
ATB : 31 Mar 2021 14:20 (KADE : SEMEN_PADANG)
TB. TITAN 45
ATB : 10 Apr 2021 11:41 (KADE : JETTY_CONVEYOR_A)
NAUTICA 22. BG
ATB : 10 Apr 2021 11:30 (KADE : JETTY_CONVEYOR_A)
MULIA KARSA 2 EX SMK
ATB : 07 Apr 2021 19:40 (KADE : NUSANTARA_DALAM)
SPOB* SRIKANDI 512
ATB : 09 Apr 2021 08:00 (KADE : NUSANTARA_1_LUAR)
SIL EXPRESS.MT
ATB : 09 Apr 2021 11:00 (KADE : NUSANTARA_1_DALAM)
SABUK NUSANTARA 52 KM
ATB : 09 Apr 2021 06:30 (KADE : DERMAGA_LOKAL)
SABUK NUSANTARA 52 KM
ATB : 11 Apr 2021 06:30 (KADE : DERMAGA_LOKAL)

Kapal Labuh : 15

NUSANTARA 3009 TK
PPKB : 202011001204 (Ke-2) WAKTU : - - (LOKASI : Anchor)
SAMUDRA JAYA 2. BG
PPKB : 202111000365 (Ke-1) WAKTU : 08-04-2021 08:05:00 (LOKASI : Anchor)
SURYA MAKMUR 10. BG
PPKB : 202111000330 (Ke-1) WAKTU : 31-03-2021 10:10:00 (LOKASI : Anchor)
TK STAR MARINE 3001
PPKB : 202111000317 (Ke-6) WAKTU : - - (LOKASI : Anchor)
SARANA MARINE 12 EX MP3021
PPKB : 202111000313 (Ke-16) WAKTU : - - (LOKASI : Anchor)
SENTANA MARINE.TK
PPKB : 202111000188 (Ke-29) WAKTU : - - (LOKASI : Anchor)
KK.KALIMANTAN II
PPKB : 202111000177 (Ke-11) WAKTU : 22-03-2021 07:30:00 (LOKASI : Anchor)
JUNEYAO MARU II SPOB
PPKB : 202111000367 (Ke-1) WAKTU : 08-04-2021 15:20:00 (LOKASI : Anchor)
NAUTICA 21
PPKB : 202111000270 (Ke-18) WAKTU : - - (LOKASI : Labuh)
PEC 859 BG
PPKB : 202111000215 (Ke-29) WAKTU : 10-04-2021 19:40:00 (LOKASI : Labuh)
MARINE POWER 3008. BG*
PPKB : 202111000327 (Ke-9) WAKTU : - - (LOKASI : Labuh)
MARINE POWER 3018. TK
PPKB : 202111000341 (Ke-7) WAKTU : - - (LOKASI : Labuh)
ARABIKA 8017 BG
PPKB : 202011001248 (Ke-1) WAKTU : 12-12-2020 07:40:00 (LOKASI : Labuh)
SENTOSA JAYA 2707 BG
PPKB : 202111000345 (Ke-1) WAKTU : 08-04-2021 23:10:00 (LOKASI : Labuh)
MOMENTUM 25002
PPKB : 202011000821 (Ke-1) WAKTU : 01-08-2020 08:30:00 (LOKASI : Labuh)